Uudised

Eesti Energia kommentaar seoses Nelja Energia tehingu esialgse ja ajutise õiguskaitsega

Seoses Nelja Energia tehingule kohaldatud esialgse ja ajutise õiguskaitsega selgitab Eesti Energia, et Enefit Green viis Nelja Energia omandamise tehingu lõpuni 6. novembril 2018 pärast Eesti Konkurentsiametilt koondumise loa saamist, omandades 100% Nelja Energia aktsiatest. Seega viidi Enefit Greeni ja Nelja Energia koondumine lõpuni oluliselt enne Skinesti poolt kaebuse esitamist ja selle põhjal esialgse ja ajutise õiguskaitse rakendamist kohtu poolt.

Kohus on andnud nii Eesti Konkurentsiametile kui ka Enefit Greenile ja Nelja Energiale oma seisukohtade esitamiseks aega kuni 19. novembrini. Peale esitatud seisukohtadega tutvumist otsustab kohus, kas võtta Skinesti kaebus menetlusse või mitte.

Konkurentsiamet on Enefit Greeni poolt Nelja Energia omandamist põhjalikult analüüsinud. Menetlus on kestnud viis kuud, mille jooksul on amet kogunud infot nii konkurentidelt, klientidelt kui turukorraldajatelt ning hinnanud tehingu mõju konkurentsiolukorrale. Eelnevat arvestades oleme kindlad, et konkurentsiameti meeskond ei ole koondumisele heakskiitu kergekäeliselt andnud. Loomulikult anname halduskohtule kõik vajalikud selgitused ning loodame, et otsused tehakse kiiresti.

Eesti on seadnud endale ambitsioonikad taastuvenergia eesmärgid, kus soovime taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia osakaaluga lõpptarbimisest jõuda 2030. aastaks 50%-ni. See on signaal kõigile arendajatele nii Eestis kui mujal, et oodatakse olemasolevaid ja uusi arendajaid projekte ellu viima. Riigipiire siin sektoris ei tunta. Paraku, nagu käesolev ja ka viimaste aastate jooksul tekkinud vaidlustused näitavad, on Eesti Energiaga konkureerivad taastuvenergia arendajad seisukohal, et Eesti Energial ei ole õigust taastuvenergiat arendada. See ei toeta kuidagi riikliku ambitsioonika eesmärgi saavutamist.

Taastuvenergia on samamoodi energia nagu muudest allikatest toodetud energia. Eesti Energia on taastuvatest energiaallikatest elektrienergiat tootnud juba 16 aastat. Omanik on seadnud Eesti Energiale selged ootused, mille baasilt on kinnitatud Eesti Energia strateegia. Juba aastaks 2022 soovib Eesti Energia kasvatada taastuvatest ja alternatiivsetest energiaallikatest toodetud elektri hulka 40%ni. See toetab ka Eesti pikaajaliste taastuvenergia eesmärkide saavutamist.