Uudised

Eesti Energia kontserni 2018.a I kvartali tulemused

Eesti Energia 2018.aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 228,6 miljonit eurot (+6,2% võrreldes möödunud aasta sama perioodiga). Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) ulatus 76,8 miljoni euroni (-11,2% võrreldes 2017.a I kvartaliga). Kontserni puhaskasum oli 2018.aasta I kvartalis 40,5 miljonit eurot (-16,1% võrreldes möödunud aasta I kvartaliga).

Kontserni müügitulu ja EBITDA

Eesti Energia ärisegmentide müügitulud I kvartalis valdavalt kasvasid. Seda põhjustasid kõrgemad elektri- ja kütteõlihinnad ning kasvavad müügimahud. Võrguteenuse segmendi tulemusi mõjutab aastases võrdluses 2017.aasta teises pooles rakendatud võrguteenuse tariifi langus. Raporteeritud EBITDA kahanes võrreldes 2017.aasta I kvartaliga. Kui jätta 2017.aasta I kvartalis arvestamata Jordaania projekti müügist saadud ühekordse iseloomuga positiivne efekt (9,2 miljonit eurot), jäi võrreldav EBITDA möödunud aastaga samale tasemele.

Elektri segment

Eesti Energia müügitulu elektrienergia müügist kasvas aasta võrdluses 3,5% võrra 105,6 miljoni euroni. Kontserni keskmine elektrienergia müügihind oli I kvartalis 41,4 EUR/MWh (+3,7% võrreldes aastatagusega). Elektri turuhindade kasv ei peegeldunud täies mahus Eesti Energia keskmises müügihinnas madalamal hinnatasemel sõlmitud riskimaanduspositsioonide tõttu. Elektrienergia müügimaht kasvas aasta võrdluses 1% võrra 2,5 TWh-ni. Kui arvestada elektri müügimahtu sisse kogu Auvere Elektrijaama müügimaht, mis finantsaruannetes osaliselt kapitaliseeritakse, ulatus elektri müügimaht 2,6 TWh-ni (-1,9%).

Elektri segmendi EBITDA oli 32,5 miljonit eurot (-13,2%). EBITDA’d mõjutasid I kvartalis positiivselt kõrgemad elektrienergia turuhinnad ja suurem müügimaht. Kõrgem CO2 kulu, tuletistehingute positsioonide negatiivne mõju ja kõrgemad püsikulud mõjutasid EBITDA’d negatiivses suunas.

Eesti Energia jaemüügi turuosa Balti riikides oli 2018.aasta I kvartalis 27%, mis on 1 protsendipunkti võrra suurem kui möödunud aasta samas perioodis.

Vedelkütuste segment

Kontserni müügitulud vedelkütuste müügist oli 21,9 miljonit eurot (+19,0% aasta võrdluses). Vedelkütuste segmendi tulemust toetasid nii kasvanud turuhinnad kui ka suuremad mahud. Eesti Energia keskmine vedelkütuste müügihind oli I kvartalis 261 EUR/tonn (+9,3% aasta baasil). Vedelkütuste müügimaht oli 84 tuhat tonni (+8,8%). Vedelkütuste EBITDA kasvas aasta baasil 49% ning moodustas 8,4 miljonit eurot. Sarnaselt müügituludele mõjutasid ka EBITDA’d paremad turuhinnad ja kõrgemad müügikogused.

Võrguteenuse segment

Eesti Energia müügitulud võrguteenuse müügist olid 70,7 miljonit eurot (-0,8% aasta baasil). Võrguteenuse müügimaht kasvas 2,1 TWh-ni (+7,6%) tulenevalt külmemast ilmast ja soodsatest majandusoludest. Võrguteenuse keskmine müügihind kahanes aga 34,3 EUR/MWh-ni (-7,9%) tulenevalt võrguteenuse tariifi langetamisest 2017.aasta teises pooles. Võrguteenuse segmendi EBITDA oli 26,1 miljonit eurot (-8,7%), kuna kasvanud võrguteenuse maht kompenseeris hinnalangust vaid osaliselt.

Muud tooted ja teenused

Kontserni muude toodete ja teenuste EBITDA moodustas 2018.aasta I kvartalis 9,8 miljonit eurot, võrreldes 14,9 miljoni euroga möödunud aasta samal perioodil. Möödunud aasta tulemus sisaldab 9,2 miljoni euro mahus ühekordse iseloomuga tulu Jordaania projekti osaluse müügist.

Investeeringud

Kontserni investeeringud ulatusid I kvartalis 35,6 miljoni euroni (võrreldes aastatagusega 9,6 miljonit euro ehk 37,0% suurune kasv). Investeeringute suurenemine oli peamiselt seotud Auvere Elektrijaamaga, kus GE viis edukalt lõpule mõned maksegraafikus ette nähtud töölõigud.

Finantseerimine, krediidireitingud ja dividendid

Eesti Energia likviidsuspositsioon on jätkuvalt tugeval tasemel. Kontserni raha ja raha ekvivalendid olid märtsi lõpu seisuga 336,7 miljonit eurot, olles 2017.aasta lõpust kasvanud 38,0 miljoni euro võrra. Lisaks on kontsernil võimalik kasutusse võtta 150 miljoni euro mahus likviidsuslaenulepinguid OP Corporate Bankilt ja SEB’lt. Kontserni netovõla summa oli I kvartali lõpu seisuga 546 miljonit eurot. Eesti Energia netovõla ja EBITDA suhtarv oli märtsi lõpus 2,1x.

Eesti Energia krediidireitingud on BBB Standard & Poor’silt ja Baa3 Moody’selt. Mõlemad reitingud on nüüd peale märtsis Standard & Poor’s avaldatud uuendatud reitinguraportit stabiilse väljavaatega.

Eesti Energia ainuaktsionär on kinnitanud 2018.aastaks dividendi summas 15,8 miljonit eurot. Lisaks tuleb tasuda tulumaks summas 4,0 miljonit eurot.

Väljavaade

Prognoosi kohaselt peaks kontserni 2018.aasta müügitulu võrreldes 2017.aastaga kasvama (s.t vähemalt 5% kasv). Ka investeeringutele prognoosime 2017.aastaga võrreldes kasvu (s.t vähemalt 5% kasv). Samas EBITDA’le ootame langust (s.t vähemalt 5% langus). Kui 2017.aasta EBITDA’st maha arvata Auvere elektrijaama leppetrahvi summa (30,9 miljonit eurot) ning Jordaania projekti osaluse müügi ühekordne mõju (9,2 miljonit eurot), peaks 2018.aasta EBITDA jääma prognoosi kohaselt 2017.aastaga samale tasemele.

Eesti Energia avaldab 2018.aasta II kvartali aruande 27.juulil 2018.

Eesti Energia teostab tuletistehinguid, et maandada elektri, CO2 kvootide ja õli hinnariski. Kontserni elektri riskimaanduspositsioonid (sh nii finantstehingud kui fikseeritud hinnaga sõlmitud jaekliendilepingud) olid märtsi lõpu seisuga 2018.aasta II-IV kvartaliks 2.6 TWh (keskmise hinnaga 36,2 EUR/MWh) ja 2019.aastaks 1,0 TWh (keskmise hinnaga 33,2 EUR/MWh). Vedelkütuste riskimaanduspositsioonid olid 2018.aasta II-IV kvartaliks 222,7 tuhat tonni (keskmise hinnaga 256,2 EUR/tonn) ja 2019.aastaks 236,7 tuhat tonni (keskmise hinnaga 268,9 EUR/tonn).

Kontserni CO2 emissioonikvootide positsioon 2018.aastaks oli märtsi lõpu seisuga 8,7 miljonit tonni, keskmise hinnaga 5,8 EUR/tonn (sealhulgas sõlmitud tulevikutehingud, investeerimistoetusena tasuta saadavad kvoodid ja varasematest perioodidest kasutamata jäänud kvootide saldo). 2019.aastaks on positsioon 0,2 miljonit tonni ja see sisaldab peamiselt tasuta saadavaid kvoote.

Eesti Energia täielik kvartaliaruanne ja investoresitlus on kättesaadavad veebilehel.