Uudised

Enefit Kaevandused lõpetas kaevandusvee kraavide ja eesvoolude suuremahulised korrastustööd

Eesti Energia koosseisu kuuluv ettevõte Enefit Kaevandused viis lõpuni kaevandusvee kraavide ja eesvoolude suuremahulised korrastustööd, mille tulemusena on erinevatest voolutakistustest ja settest puhastatud ka rohkem kui 3 km pikkune Jõuga kanali lõik. Lisaks sellele kulus ettevõtte veeärastussüsteemi hooldustöödesse tänavu Põllualuse kraavi ja Ratva oja 7 km pikkuse lõigu korrastamine.

/-/doc/8457332/news/800x500/kraavid_800x500.jpg

Enefit Kaevanduste juhatuse esimees Ahti Puur mainis, et vastutustundlik kaevandamine eeldab kõikide kokkulepetest ja lubadest tulenevate kohustuste täitmist parimal viisil. „Rakendame ettevõtte parimat kogemust nii kaevandamisel kui ka keskkonnaga seotud tööde teostamisel. Jõuga kanal on oluline veekogu, mille kaudu suunatakse Estonia kaevanduse allmaasettebasseinis setitatud vesi tagasi loodusesse. Kanali pidev seiramine ja vajaduspõhine puhastamine aitab korraldada efektiivset kaevandamist minimaalse keskkonda jäetava jalajäljega ning hoida ära kriitiliste olukordade teket,“ sõnas Ahti Puur.

Iisaku vallavanema, Raivo Raapi, sõnul vähendas kanali puhastamine ümbritseva, sh metsa, üleujutuse ohtu. „Lisaks vette kukkunud puudele said eemaldatud ka kopratammid. Koostöö ettevõttega Enefit Kaevandused toimis ning tehtud töö tulemusega võib rahule jääda,“ sõnas vallavanem Raivo Raap.

Lisaks Jõuga kraavi puhastamisele, kulus Enefit Kaevanduste veeärastussüsteemi hooldustöödesse tänavu ka Põllualuse kraavi ja Ratva oja puhastamine. Selleks, et vältida liigniiskete alade teket peale Viru kaevanduse täitumist veega, rajatakse Põllualuse kraavi serva kaks ülevoolupuurkaevu, mille kaudu juhitakse kaevandusest välja liigne vesi. Selleks, et veel oleks kuhu minna, puhastati Põllualuse kraavi ja Ratva oja üle 7 km pikkune lõik. Taolist lahendust liigvee ümberjuhtimiseks ülevoolupuuraukudega, kasutati ka Ahtme kaevanduse sulgemisel. Neist puuraukudest on kujunenud turistide huviobjekt – Sanniku toruallikad.

Vastavalt vee erikasutusloale on ettevõte kohustatud seirama kõiki veekõrvalduskraave - pumbajaamadest settebasseinide ja eesvooludeni, vältimaks voolutakistuste teket, et tagada vee vaba liikumine ning hoida ära kaevandusvee veekogudesse ümberjuhtimisega kaasnevad üleujutused ja veekahjustused.

Kaevandusvesi on vesi, mis pumbatakse kaevandusest välja, et kaevandust kuivana hoida ja kaevandamist võimaldada. Kaevandusvesi suunatakse pärast settebasseinides puhastamist tagasi loodusesse. Eesti Geoloogiakeskuse andmetel on kaevandusvee allikaks valdavalt vabapinnaline põhjavesi, mille otseseks allikaks on sadevesi, mis moodustab karjäärides 80% ja allmaakaevandustes ligi 50% kaevandusveest.