Uudised

Eesti Energia kontserni 2016.a I kvartali tulemused

Eesti Energia 2016.aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 197,0 miljonit eurot, mis on 10,4% väiksem võrreldes 2015.aasta sama perioodiga. Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) samuti kahanes I kvartalis ning ulatus 60,3 miljoni euroni (-31,4% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga). Eesti Energia konsolideeritud puhaskasum oli I kvartalis 19,4 miljonit eurot (-64,5%).

Majandustulemused

Kontserni müügitulu vähenemine oli peamiselt seotud väiksema tuluga elektri ja põlevkiviõli müügist, mille põhjustasid madalad turuhinnad elektri- ja õliturgudel. Madalad turuhinnad on viinud ka müügimahtude kahanemiseni, eriti põlevkiviõli osas. Eesti Energia elektrienergia müügitulu oli I kvartalis 90,4 miljonit eurot (-9,6%). Põlevkiviõli müügitulu vähenes oluliselt, ulatudes 7,0 miljoni euroni (-71,5%). Võrguteenuse müügitulu kasvas 72,1 miljoni euroni (+8,2%), kuna jaanuari külm ilm soodustas suuremat tarbimist.

Kontserni EBITDA vähenes üldjoontes samadel põhjustel, mis müügitulugi. Elektrienergia EBITDA oli 27,3 miljonit eurot (-25,5%) – tulemust mõjutas negatiivselt kasumimarginaalide ja müügimahtude langus ning ka väiksemad tulud riskimaanduspositsioonidelt. Põlevkiviõli EBITDA kahanes hinnalanguse tulemusel 0,5 miljoni euroni (-96,4%, -13,7 miljonit eurot). Hindade langus mõjutas nii marginaale kui müüdud koguseid ning ka riskimaanduspositsioonide positiivne efekt oli sel aastal tagasihoidlikum. Võrguteenusest teenitud EBITDA kasvas tulenevalt suuremast müügimahust 72,1 miljoni euroni (+8,2%). Kontserni EBITDA langusesse võrreldes möödunud aasta sama perioodiga andis oma osa ka asjaolu, et 2015.aasta I kvartalis teenisime 8,3 miljonit eurot kasumit CO2 kvootide müügist, kuid käesoleval aastal sarnane mõju puudus.

Peamised tegevusnäitajad

Kontsern müüs 2016.aasta I kvartalis 2,0 TWh elektrienergiat (-7,8%), millest jaemüük moodustas 1,8 TWh (+13,9%) ja hulgimüük 0,2 TWh (-61,4%). Kontserni elektrienergia toodang oli I kvartalis 2,2 TWh (-5,3%). Toodangu languse põhjustasid madalad Nord Pooli turuhinnad ja muudatus Eesti Energia poolt elektribörsile tehtavate hinnapakkumiste metoodikas, mis jõustus 2015.aasta II kvartalist ja mille eesmärk on saavutada kõrgem keskmine müügihind ning toota rohkem elektrit tiputundidel. Kontserni jaemüügi turuosa Balti riikides oli 27% (+0,7 protsendipunkti võrreldes aastataguse perioodiga).

Kontserni jaotatud elektrienergia maht oli I kvartalis 1,9 TWh (+8,5% võrreldes 2015.a I kvartaliga).

Eesti Energia põlevkiviõli müük kahanes 51% võrra 34,2 tuhande tonnini. Selle põhjustasid õli madalad hinnatasemed, kuna otsustasime õli madala hinnaga müümise asemel rohkem ladustada. Me ka tootsime I kvartalis vähem õli (66,5 tuhat tonni, -21,5%), kuna otsustasime mõned Enefit140 õlitehase 2016.aastaks planeeritud remondid tuua varasemaks, et seisakuks ära kasutada madalate hindade perioodi.

Investeeringud

Kontsern investeeris 2016.aasta I kvartalis 31,7 miljonit eurot (-39,5%). Eesti Energia investeeringute maht on langenud, kuna mitmed suured arendusprojektid on lõppemas. Ka baasinvesteeringud kaevandustesse ja elektrijaamadele kahanesid I kvartalis, kuivõrd toodangu mahud on vähenenud ja seetõttu on ka baasinvesteeringute vajadus väiksem. Investeeringutest suurim osa läks jaotusvõrku (17,7 miljonit eurot).

Finantseerimine, krediidreitingud, dividendid Kontserni likviidsuspositsioon oli 2016.aasta märtsi lõpu seisuga väga tugev. Likviidsuspuhvri hulgas oli 160,8 miljonit eurot raha ja raha ekvivalente, 150 miljonit eurot väljavõetavaid likviidsuslaenusid (tähtajaga 2020.aasta juulis) ning 70 miljoni euro ulatuses väljavõtmata investeerimislaen Euroopa Investeerimispangalt.

Kontserni netovõlg ulatus 31.märtsi 2016 seisuga 792,1 miljoni euroni. Langeva EBITDA tõttu kasvas kontserni netovõlg / EBITDA suhtarv tasemele 3,3x (võrreldes 2015.aasta lõpu tasemega 3,0x). Kontserni finantsvõimendus oli stabiilne tasemel 33% (2015.aasta lõpus 34%).

Kontserni krediidireitingud olid BBB negatiivse väljavaatega S&P poolt ja Baa3 stabiilse väljavaatega Moody’selt.

Eesti Energia juhatus ja nõukogu on teinud ettepaneku maksta 2016.aastal dividendidena välja 40 miljonit eurot, millele lisandub tulumaks 10 miljonit eurot. Dividendisumma pole hetkel veel aktsionäri poolt kinnitatud.

Väljavaade

Kontserni prognoos 2016. täisaasta finantstulemuste kohta ei ole muutunud võrreldes veebruaris aastaaruandes avaldatud infoga. Eesti Energia hindab hetkel, et kontserni müügitulud kahanevad 2016.aastal vähem kui 5% võrra. EBITDA ja investeeringute osas prognoosime enam kui 5% langust võrreldes 2015.aastaga. Kontserni majandustulemusi mõjutavad üha rohkem õli ja elektri turuhinnad, kuna kontserni riskimaanduspositsioonid ammenduvad järkjärgult.

Kontserni riskimaandamistehingute positsioonid olid 2016.aasta II kuni IV kvartaliks elektri osas 3,0 TWh (keskmise hinnaga 36,2 EUR/MWh) ja 2017.aastaks 1,7 TWh (hinnaga 35,3 EUR/MWh), sealhulgas nii finantstehingud kui ka jaeturu klientidega sõlmitud fikseeritud hinnaga lepingud. Õli riskimaandustehingute maht 2016.aasta ülejäänud osaks oli 118 tuhat tonni, keskmise hinnaga 321 EUR/tonn.

Kontserni CO2 emissioonikvootide positsioon 2016.aastaks oli 12,0 miljonit tonni keskmise hinnaga 6,0 EUR/tonn (sh tulevikutehingud, investeerimistoetusena saadud tasuta kvoodid ja eelmiste perioodide kasutamata kvootide ülejääk). 2017.aasta positsioon on 3,1 miljonit tonni, peamiselt investeerimistoetusena saadava emissioonikvootide näol.

Eesti Energia majandustulemuste kohta on lisainfo kättesaadav meie kodulehelt