Uudised

Eesti Energia kontserni 2015. aasta II kvartali tulemused

Eesti Energia 2015. aasta II kvartali konsolideeritud müügitulud olid 181 miljonit eurot, vähenedes 11,5% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Hoolimata madalamast müügitulust kasvas kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) 1,9% 69 miljoni euroni ja puhaskasum 10% 6,8 miljoni euroni.

Majandustulemused

Kontserni müügitulu vähenemine 2015. aasta teises kvartalis oli peamiselt tingitud madalast elektrienergia hulgituruhinnast Nord Pool Spot elektribörsil. Elektrienergia kvartaalne müügitulu kahanes 21,8% 85 miljoni euroni. Seevastu kasvas kontserni võrguteenuse müügitulu 3,1% tasemeni 55,9 miljonit eurot ja samuti saavutas Eesti Energia tugeva tulemuse põlekiviõli müügis, mille müügitulu kerkis 22% 24,2 miljoni euroni tänu müügikoguse 50% kasvule. Muude toodete ja teenuste müügitulu oli 2015. majandusaasta teises kvartalis 16,3 miljonit eurot, vähenedes 26,7% võrreldes eelmise aastaga.

Vaatamata vähenenud müügituludele suutis Eesti Energia 2015. aasta teises kvartalis kontserni EBITDA langust vältida, sealjuures kasvas kulumieelne ärikasum kõigis peamistes tootegruppides. Elektrienergia tootest teenitud EBITDA kasvas võrreldes eelmise aastaga 3,8% tasemeni 24 miljonit eurot, kuna langenud toodangu ja müügikoguse kompenseerisid marginaali paranemine ja kulude kokkuhoid. Võrguteenuse EBITDA kasvas aastaga 7,5% 28,6 miljoni euroni ja kulumieelne ärikasum põlevkiviõli müügist kasvas 11,6% 14,1 miljoni euroni. Täiendavalt teenis kontsern 2,2 miljonit eurot EBITDAd muudest toodetest ja teenustest, mis langes kvartalis võrreldes eelmise aastaga 58,5% tänu olulisele vähenemisele põlevkivi müügis. Kontserni puhaskasumi kasvu peamiseks põhjuseks oli võrreldes eelmise aastaga väiksem ettevõtte tulumaksu kulu.

Peamised tegevusnäitajad

Lõppenud kvartalis müüs Eesti Energia 1,7 TWh elektrienergiat (-24,2% võrreldes eelmise aastaga), millest müük klientidele Baltikumi jaeturul moodustas 1,4 TWh (-1,1% võrreldes eelmise aasta sama ajaga) ning müük hulgiturul 0,3TWh (-61,2%). Kontserni 2015. aasta 2. kvartali keskmine turuosa oli Eesti elektriturul 60 protsenti, mis on võrreldes aastataguse ajaga 2 protsendipunkti rohkem. Kontserni turuosa oli Lätis 17% ja Leedus 5% tasemel, kokkuvõttes jõudis Eesti Energia turuosa 2015. aasta teises kvartalis Baltikumi elektriturul hinnanguliselt 26%-ini. Kontsern tootis 2015. aasta teises kvartalis 1,7 TWh elektrienergiat, mis on 29,4% vähem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Kontserni võrguteenuste müügimaht ulatus 2015. aasta teises kvartalis 1,4 TWh-ni (+2,4% võrreldes eelmise aastaga), samas kui võrgukaod jäid 5,2 protsendi juures praktiliselt samale tasemele. Põlevkiviõli toodang kasvas lõppenud kvartalis 29,4% tasemeni 73,2 tuhat tonni, millest 29,1 tuhat tonni oli uue Enefit280 õlitehase panus. Põlevkiviõli müük ulatus II kvartalis 67 tuhande tonnini.

Investeeringud

  1. aasta teises kvartalis investeeris Eesti Energia kokku 85,3 miljonit eurot, mis on 50,8% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Suurimad investeeringud tehti uue 300 MW Auvere elektrijaama ehitamiseks (27 miljonit eurot), mis eeldatavalt valmib 2015. aasta lõpus. Elektrilevi investeeringud ulatusid lõppenud kvartalis 23 miljoni euroni, sealjuures jätkus kaugloetavate elektriarvestite paigaldamine. Baasinvesteeringud (peamiselt kaevandustes ja Narva elektrijaamades) ulatusid 2015. aasta teises kvartalis 12,2 miljoni euroni.

Rahastamine, krediidireitingud ja dividendid

Eesti Energial oli 30. juuni 2015 seisuga võimalik kasutada 449 miljoni euro ulatuses vabu vahendeid, millest 199 miljonit eurot moodustasid likviidsed varad ning täiendavalt oli kontsernil väljavõtmata laene mahus 250 miljonit eurot. Juulis 2015 pikendas kontsern likviidsuslaene kuni 2020. aastani läbi kahe uue lepingu SEB Panga ja Pohjola Bank´iga kogumahus 150 miljonit eurot. Samas mahus aga lühema tähtajaga senikehtinud likviidsuslaenud said samaaegselt tühistatud. Kontserni netovõlg oli kvartali lõpu seisuga tasemel 735 miljonit eurot. Netovõlg/EBITDA suhtarv oli tasemel 2,3 ja finantsvõimendus vastavalt 32%.

Kontserni krediidireitingud on stabiilse väljavaatega BBB Standard & Poor’silt ja stabiilse väljavaatega Baa2 Moody’selt. Lõppenud kvartalis vähendas S&P Eesti Energia krediidireitingut ühe astme võrra tasemele BBB, põhjendades otsust madalate hindadega energiaturul ning kontserni kõrgemast võlatasemest tuleneva suurema finantsriskiga.

Eesti Vabariigi valitsus on kinnitanud kontserni 2015. majandusaastal ainuaktsionärile makstavateks netodividendideks 95 miljonit eurot.

Väljavaade

Arvestades lõppenud poolaasta tulemusi ning hetkeseisu elektrienergia hulgiturul on kontsern ümber vaadanud müügitulude prognoosi ning eeldab 2015. aastal võrreldes eelmise aastaga kahanevaid müügitulusid. Kontsern ei ole muutnud oma kasumiprognoosi, jätkuvalt ennustades 2015. aastal vähenevat EBITDAd võrreldes 2014.aastaga.

Kontsern on 2015. aasta teise poolaastasse ette müünud 3,4 TWh elektrienergiat (keskmise hinnaga 40,2 €/MWh) ja maandanud ka 105 tuhande tonni põlevkiviõli hinnariski (keskmise hinnaga 415 €/tonn). 2016. aastaks on Eesti Energia elektrienergia hinnariski maandanud mahus 3,4 TWh (keskmise hinnaga 37,8 €/MWh) ja põlevkiviõli mahus 131 tuhat tonni (keskmise hinnaga 366 €/tonn).

Kontserni CO2 emissioonikulu hinnariski maandab Eesti Energia peamiselt tulevikutehingute ja seoses Auvere elektrijaama ehitusega tasuta jaotatud CO2 kvoodiga. Kokku on kontserni positsioon 2015. aastaks 8,8 miljonit tonni (keskmise hinnaga 3,8 €/tonn) ja 2016. aastaks 13 miljonit tonni (keskmise hinnaga 5,2 €/tonn).

Rohkem informatsiooni Eesti Energia tulemuste kohta leiate Eesti Energia kodulehelt