Uudised

Eesti Energia kontserni 2014. aasta auditeeritud tulemused

Eesti Energia 2014. aasta auditeeritud konsolideeritud müügitulud olid 880 miljonit eurot (-8,9%), kulumieelne ärikasum (EBITDA) 312 miljonit eurot (+0,6%) ja puhaskasum 159 miljonit eurot (-0,1%).

Majandustulemused

Kontserni müügitulud vähenesid 2014. aastal kõikide peamiste toodete lõikes. Elektrienergia müügitulu vähenes peamiselt väiksema müügikoguse tõttu, mis oli lõppenud majandusaastal 19,6% madalam. Keskmist elektrienergia müügihinda toetasid riskimaandamistehingud ning see oli 3,7% kõrgem kui 2013. aastal (47,9 €/MWh). Kokkuvõttes elektrienergia müügitulu langes aastaga 15,6% tasemele 451 miljonit eurot. Võrguteenuse müügitulu vähenes aastaga 1% tasemele 241 miljonit eurot peamiselt madalama võrgutasu tõttu. Põlevkiviõli müügikoguse 10,8% kasvu taga oli rekordiline toodangukogus, aga müügitulu mõjutas negatiivselt müügihind, mis vähenes vaatamata riskimaandamistehingute positiivsele panusele. Kokkuvõttes vähenesid põlevkiviõli müügitulud 7,4% tasemeni 85,3 miljonit eurot. Muude toodete ja teenuste müügitulud kasvasid aastaga 6.2% tasemeni 103 miljonit eurot.

Eesti Energia EBITDA tegi 2014. aastal läbi väikese kasvu vaatamata elektrienergia müügist teenitud EBITDA olulisele vähenemisele (-24,9 miljonit eurot, -17,1%). Elektrienergia kasumi vähenemine oli peamiselt põhjustatud madalamast müügimahust ja kõrgematest tootmiskuludest. Seevastu tasakaalustas kontserni tulemusi positiivne tulem võrguteenuse müügist (aastane EBITDA kasv 9,6% tasemele 97,3 miljonit eurot), põlevkiviõli müügist (aastane EBITDA kasv 16% tasemele 62,2 miljonit eurot) ja muudes toodetes ja teenustes (aastane EBITDA kasv 41,6% tasemele 32,4 miljonit eurot).

Peamised tegevusnäitajad

Kontsern müüs 2014. aastal 9,1 TWh elektrienergiat. Sellest moodustas 6 TWh müük jaeturul (-15%) ning 3,1 TWh müük hulgiturul ning edasimüüjatele (-27%). Kontserni keskmine turuosa Eesti elektrimüügi jaeturul kujunes 2014. aastal 59%-liseks, samas kui turuosa Läti ja Leedu elektrimüügi jaeturgudel oli vastavalt 15% ja 7%. Eesti Energia tootis 2014. aastal 9,7 TWh elektrienergiat, mis on 8,3% vähem kui aasta eest.

Kontserni võrguteenuse müügimaht ulatus 2014. aastal 6,3 TWh-ni, mis on 0,2% rohkem kui 2013. aastal. Eesti Energia müüs 2014. aastal 231 tuhat tonni põlevkiviõli. Põlevkiviõlitoodang suurenes võrreldes eelmise aastaga 51,6 tuhande tonni võrra 265 tuhande tonnini (+24,2%).

Investeeringud

  1. aastal investeeris Eesti Energia kokku 276 miljonit eurot, mis on 34,1% vähem kui eelmisel aastal. Suurimad investeeringud tehti Elektrilevi elektrivõrgu uuendamisse ja töökindlusesse (97 miljonit eurot) ja uue 300 MW Auvere elektrijaama ehitamiseks (84 miljonit eurot), Kontserni rahavoog äritegevusest kattis 2014. aastal investeeringute negatiivse rahavoo.

Rahastamine, krediidireitingud ja dividendid

Eesti Energial oli 2014. aasta lõpu seisuga võimalik kasutada 100 miljonit euro ulatuses likviidseid varasid ning täiendavalt oli kontsernil väljavõtmata laene mahus 250 miljonit eurot.

Kontserni netovõlg oli aasta lõpu seisuga tasemel 835 miljonit eurot. Netovõlg/EBITDA suhtarv jõudis tasemele 2,7x ja finantsvõimendus vastavalt 34%-ni. Võrreldes 2013. aasta lõpuga Eesti Energia finantsvõimendus kasvas, ainuaktsionärile Eesti riigile maksis Eesti Energia majandusaasta jooksul kokku 93,6 miljonit eurot netodividende.

Kontserni krediidireitingud on stabiilse väljavaatega BBB+ Standard & Poors’ilt ja stabiilse väljavaatega Baa2 Moody’selt.

Väljavaade

Eesti Energia prognoosib 2015. majandusaastaks müügitulude väikest kasvu tänu suurematele elektrienergia ja põlevkiviõli toomismahtudele. Samas prognoosib kontsern EBITDA väikest vähenemist võrreldes möödunud aastaga, kuna madalamad müügihinnad mõjutavalt kontserni kasumit negatiivselt. Kontsern on 2015. aastasse ette müünud 7,2 TWh elektrienergiat (keskmise hinnaga 40,5 €/MWh) ja maandanud ka 207 tuhande tonni põlevkiviõli hinnariski (keskmise hinnaga 419 €/tonn). 2016. aastaks on Eesti Energia elektrienergia hinnariski maandanud mahus 2,9 TWh (keskmise hinnaga 38,1 €/MWh) ja põlevkiviõli puhul mahus 11 tuhat tonni (keskmise hinnaga 353 €/tonn). Täiendavalt on kontsern põlevkiviõli hinnariski maandanud optsioonilepingutega mahus 120 tuhat tonni.

Kontserni CO2 emissioonikulu hinnariski maandab Eesti Energia peamiselt tulevikutehingutega. Koos tasuta jaotatud CO2 kvoodiga on kontserni positsioon 2015. aastaks 18,2 miljonit tonni (keskmise hinnaga 4,2 €/tonn) ja 2016. aastaks 6,6 miljonit tonni (keskmise hinnaga 2 €/tonn).

Eesti Energia investeeringud 2015. aastal kasvavad võrreldes 276 miljoni euro mahus tehtud investeeringutega 2014. aastal. Kasv tuleneb peamiselt baasinvesteeringute kasvust, arendusprojektide maht väheneb.

Rohkem informatsiooni Eesti Energia 2014. majandusaasta auditeeritud tulemuste kohta leiate Eesti Energia kodulehelt