Uudised

Milliseks kujunes elektriturg aastal 2014?

Viimased 12 kuud on tähendanud tarbijatele teist avatud aastat Eesti elektriturul. Millised olid aasta silmapaistvamad trendid? Missuguseid pakette ja lepinguid sõlmisid kliendid kõige enam? Milliseid uudseid pakkumisi saavad Eesti Energia kliendid alates 2014. aastast?

Elektrituru trend: teadlik tarbija

Kuna võimalused oma elektrikulusid paketitüübi ja elektrimüüja valikuga vähendada on üsna piiratud, tasub meeles pidada, et vaieldamatult odavaim elekter on tarbimata elekter. Seetõttu tasub olla oma tarbimisharjumuste suhtes valvas ja võimalikel kulukohtadel silm peal hoida.

Kulude kontrolli all hoidmiseks analüüsis möödunud aastal oma tarbimiskäitumist ja tarbimisgraafikut igal kuul rohkem kui 20 000 Eesti Energia klienti. Uue mugava lahendusena lõi Eesti Energia oma klientide jaoks 2014. aastal ka Eesti Energia mobiiliäpi , mis annab hea ülevaate nii kuisest kui ka päevasest tarbimisest ning toob välja, kuidas on tarbimine ajas muutunud. Täna saavad mobiiliäpi abil oma tarbimist jälgida need kliendid, kelle kodused elektriarvestid on juba kauglugemisele üle viidud. Nii saab näiteks tunni täpsusega hinnata, kui palju võivad erinevad tegevused (nt pesu pesemine või elektriga sauna kütmine) elektritarbimist mõjutada ning kuidas saaks seeläbi oma tarbimist paremini planeerida. Kuni aga elektriarvesti pole veel vahetatud, saab mobiilirakenduse abil elektrinäitu teatada ja arvete seisu või lepingu andmeid kontrollida. Tarbimisajalugu võib seni jälgida e-teeninduse kaudu.

Vaatan oma tarbimisgraafikutTutvun mobiiliäpi võimalustega

/-/doc/8457332/news/elektriturg.jpgNüüdsest saad oma tarbimist juhtida lisaks veebile ka Eesti Energia mobiiliäpi abil.

Novembrikuise energiasäästunädala raames läbi viidud eksperiment näitas, et oma tarbimist saab hõlpsasti ka lihtsate energiasäästunippide abil kontrolli all hoida. Nii näiteks säästis eksperimendis osalenud pere lihtsate võtete abil 7,2% energiat. Vaatan lähemalt energiasäästunippe ja energiasäästu blogi

Kliendid eelistavad jätkuvalt elektrihinda fikseerida

Tänaseks on iga elektriklient ilmselt juba ka meedia vahendusel märganud, et soovitusest lähtuda paketivalikul eelkõige oma isiklikust vajadusest on olnud kasu. Elektrilepingu sõlmimisel ja elektripaketi valikul on mõistlik arvestada eeskätt sellega, kui olulise osa moodustab elektrikulu pere eelarvest ning kui suurt kindlustunnet hinna osas soovitakse. Erinevate müüjate poolt pakutavad paketid jagunevad üldjuhul börsipakettideks ja fikseeritud hinnaga pakettideks. Peamiselt aga eristab elektrimüüjaid üksteisest see, mis on elektripaketti „pakendatud“, ehk erinevad koostisosad, mille poolest ühe või teise müüja toode erineb. Mõne elektrimüüja paketid võivad näiteks sisaldada kuutasu, tasulist paberarvet või mõnd muud täiendavat kulu, mida võib olla lepingut sõlmides keeruline märgata, kuid millega tuleb erinevaid pakette omavahel võrreldes arvestada. Sellised esialgu ebaolulisena tunduvad arve koostisosad võivad moodustada kokku isegi kuni 20% elektriarvest.Tutvun Eesti Energia elektripakettidega

Nii nagu turu avanemise hetkel, jäi ka möödunud aastal Eesti Energia klientide poolt eelistatuimaks hinna fikseerimine ja enda kindlustamine börsihinna järskude kõikumiste vastu – nii selgub rohkem kui 440 000 Eesti Energiaga sõlmitud elektrilepingu põhjal. Kogu Eestis on ligi 70% Eesti Energia klientidest valinud enda kindlustamiseks kas osaliselt või täielikult fikseeritud elektrihinna. Lisaks toob pidevalt uuenev elektriturg veelgi võimalusi enda kindlustamiseks – näiteks oma tarbimise oskuslikuma juhtimise kaudu.

Rohkem väärtust kliendile

  1. aastal Eesti Energia klientide seas läbi viidud rahulolu-uuringu põhjal olid klientide hinnangud ettevõttele, selle teenindusele ja toodetele tõusnud viimaste aastate kõrgeimale tasemele. TNS Emori tehtud uuring näitas, et klientide rahulolu on suurenenud kõikides võtmeküsimustes: kõrgelt hinnatakse nii Eesti Energia teeninduse asjatundlikkust, konkurentsivõimet kui ka elektripakettide hinnakujunduse lihtsust ja arusaadavust. Need tulemused näitavad, et pakume oma klientidele teenindust, mis ületab esmakordselt ka Euroopa elektrifirmade keskmist taset.

/-/doc/8457332/news/ekiri_pakkumised.png

Heade tulemuste hoidmiseks tuleb aga pingutamist jätkata. Mitme teema puhul on võimalik protsesse kindlasti veel sujuvamaks muuta ja tulemust parandada. Oma kliente veelgi enam väärtustades hakkasime alates 2014. aastast neile põnevaid sooduspakkumisi tegema ning loosisime aasta lõpus välja tasuta elektri 50-le Eesti Energia kliendile. Oma elektrilepinguga said kliendid osa ka paljudest teistest põnevatest projektidest, mis toetavad spordi, keskkonna, hariduse ja teaduse arengut Eestis.Loen toetusprojektidest lähemalt

Elektrihinna suurem ühtlustumine Põhjamaadega

Elektriturul sai 2014. aastal märgilise tähenduse märtsis käiku antud EstLink-2 merekaabel, mille abil said Balti riigid saama varasemast veelgi suurema kindluse elektrienergiaga varustatuse osas. Olgugi et Eesti toodab rohkem elektrit kui tarbib, annab uus merekaabel võimaluse energiakaubanduse tõhustamiseks ning pakub alternatiivset elektrienergia ostukanalit võimalike puudujääkide katmiseks meie kodumaises tootmisvõimsuses. Nii näiteks saame EstLink-1 ja EstLink-2 kaudu vajadusel osa sellest elektrienergiast, mis toodetakse Soome tuumajaamades või Rootsi hüdroelektrijaamades. Meie tootjad saavad aga omakorda elektrienergiat Põhjamaadesse müüa.

Lisaks varustuskindluse suurenemisele on tänu uuele kaablile toimunud turul ka suurem hindade ühtlustumine, kuna Eesti elektriturg on veelgi rohkem seotud Soome ja Rootsiga. Oleme alates turu avanemisest võimaldanud oma klientidel fikseerida elektrihinda täielikult ja ka osaliselt või valida hoopis elektribörsist sõltuv elektrihind. Börsist sõltuva hinna puhul tuleb sel juhul arvestada, et mitmed börsi mõjutavad tegurid – ka EstLinkide hooldustööd või muutlik ilm – võivad kodutarbijate elektrihinda mõjutada. Uue merekaabli liitumisel tuleb arvestada seega ka suuremat seotust Põhjamaade ja sealsetel elektriturgudel aset leidvate muutustega.