Uudised

Eesti Energia kontserni 2014. aasta II kvartali auditeerimata tulemused

Eesti Energia 2014. aasta II kvartali auditeerimata konsolideeritud müügitulud olid 205 miljonit eurot (-5% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga). Kontsern teenis 68 miljonit eurot kulumieelset ärikasumit (EBITDA) (6% vähem kui 2013 aasta II kvartalis) ja 6 miljonit eurot puhaskasumit.

Majandustulemused

Kontserni müügitulud langesid 2014. aasta teises kvartalis vähenenud elektrimüügi tõttu, samas põlevkiviõli oluline müügikasv toetas kontserni tulemusi. Elektrimüügi kogus langes II kvartalis 20,6% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga madalama turuosa tõttu Eesti jaeturul ja kuna muutus ülepiiriliste tehingute saldeerimine. Elektrienergia keskmine MWh müügihind samas kasvas 1,3%, kuna madalamat hinda hulgiturul aitas tasandada teenitud kõrgem tulu hinnariski maandamiseks tehtud tulevikutehingutest. Kokku vähenes kvartaalne müügitulu elektrimüügist 17,9% 108 miljoni euroni. Kontserni võrguteenuse müügitulu vähenes 3,2% tasemeni 54,3 miljonit eurot, kuna soojemad ilmastikuolud vähendasid jaotatud elektri kogust 1,1% võrra. Põlevkiviõli müügitulud olid 2014. aasta teises kvartalis 19,9 miljonit eurot, kasvades eelmise aastaga võrreldes 150%. Põlevkiviõli müügitulude kasv oli mõjutatud nii suuremast müügikogusest (+107,7%) kui ka 20,3% kõrgemast keskmisest müügihinnast.

Kontserni kasumlikkus oli mõjutatud sarnastest faktoritest - elektrienergia müügist teenitud kulumieelne ärikasum vähenes, aga seda suutis balansseerida paranenud EBITDA põlevkiviõli müügist. Elektrienergia müügi EBITDA kahanes 34% tasemeni 22,3 miljonit eurot peamiselt kõrgemate Eesti-Läti piiriületuskulude ja täiendavate Läti ja Leedu jaeportfelli allahindluste tõttu. EBITDA võrguteenuse müügist kahanes 26,6 miljoni euroni madalama müügikoguse ning müügimarginaali tõttu. Samas põlevkiviõli müügist teenitud EBITDA suurenes 164,5% 11,9 miljoni euroni tänu suuremale müügikogusele ja hinnariski maandamiseks tehtud tehingute positiivsele mõjule.

Peamised tegevusnäitajad

Lõppenud kvartalis müüs Eesti Energia 2,3 TWh elektrienergiat, millest müük klientidele Baltikumi jaeturul moodustas 1,4 TWh (-17,0% võrreldes eelmise aasta sama ajaga) ning müük hulgiturul 0,9 TWh (-25,7%). Kontsern tootis teises kvartalis 2,4 TWh elektrienergiat, mis oli 2,1% vähem võrreldes möödunud aasta sama perioodiga. Ettevõtte kvartali keskmine turuosa oli Eesti elektriturul 58 protsenti, mis on võrreldes aastataguse ajaga 12 protsendipunkti madalam. Olles lõpetanud uute fikseeritud hindadega elektrilepingute sõlmimise Lätis ja Leedus septembris 2013 jõudis kontserni turuosa lõppenud kvartalis vastavalt 17 ja 7 protsendi tasemele. Baltikumi elektriturul oli Eesti Energia turuosa 2014. aasta teises kvartalis hinnanguliselt 26%.

Kontserni võrguteenuste müügimaht ulatus 2014. aasta teises kvartalis 1,4 TWh-ni, samas kui võrgukaod kasvasid aastaga 5,2 protsendini (+2,2 protsendipunkti). Põlevkiviõli toodang kasvas lõppenud kvartalis 53,6% tasemeni 56,6 tuhat tonni samas kui põlevkiviõli müük kasvas II kvartalis 44,8 tuhande tonnini.

Investeeringud

  1. aasta teises kvartalis investeeris Eesti Energia kokku 57 miljonit eurot, mis on 40,4% vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Suurimad investeeringud tehti Elektrilevi jaotusvõrgu uuendamisse ja töökindlusesse mahus 24 miljonit eurot. Täiendavalt investeeriti 12 miljonit eurot uue 300 MW Auvere elektrijaama ehitamiseks, kuhu on 2011. aastast tänaseni investeeritud 494 miljonit eurot.

Rahastamine, krediidireitingud ja dividendid

Eesti Energial oli 30. juuni 2014 seisuga võimalik kasutada 462 miljoni euro ulatuses rahalisi vahendeid, millest 212 miljonit eurot moodustasid likviidsed varad ning täiendavalt oli kontsernil väljavõtmata laene mahus 250 miljonit eurot. Kontserni netovõlg oli kvartali lõpu seisuga tasemel 723,6 miljonit eurot, netovõlg/EBITDA suhtarv jõudis tasemele 2,3 ja finantsvõimendus vastavalt 33%-ni. Kontserni krediidireitingud on stabiilse väljavaatega BBB+ Standard & Poor’silt ja stabiilse väljavaatega Baa2 Moody’selt. Eesti Vabariigi valitsus on kinnitanud kontserni 2014. majandusaastal ainuaktsionärile makstavate netodividendideks 113,6 miljonit eurot, väljamakse sooritatakse eeldatavalt käesoleva aasta 4. kvartalis.

Väljavaade

Arvestades esimese poolaasta majandustulemusi ning hetkeseisu elektrienergia hulgiturul, ei ole kontsern muutnud müügitulude prognoosi ning eeldab 2014. aastal võrreldes eelmise aastaga kahanevaid müügitulusid. Kontserni eelduste kohaselt jääb teenitav EBITDA jätkuvalt ligikaudselt eelmise aasta tasemele ning investeeringud võrreldes 2013.aastaga vähenevad.

Kontsern on 2014. aasta järelejäänud kahte kvartalisse ette müünud 5 TWh elektrienergiat (keskmise hinnaga 43,7 €/MWh) ja maandanud ka 98 tuhande tonni põlevkiviõli hinnariski (keskmise hinnaga 471 €/tonn). 2015. aastaks on Eesti Energia elektrienergia toodangu hinnariski maandanud mahus 6 TWh (keskmise hinnaga 40,3 €/MWh) ja põlevkiviõli toodangu mahus 192 tuhat tonni (keskmise hinnaga 428 €/tonn).

Kontserni CO2 emissioonikulu hinnariski maandab Eesti Energia peamiselt tulevikutehingute ja Auvere elektrijaama ehituseks tasuta jaotatud CO2 kvoodiga. Kokku on kontserni positsioon 2014. aastaks 27,6 miljonit tonni (keskmise hinnaga 4,6 €/tonn) ja 2015. aastaks 6,5 miljonit tonni (keskmise hinnaga 1,5 €/tonn).

Rohkem informatsiooni Eesti Energia tulemuste kohta leiate Eesti Energia kodulehelt