Uudised

Eesti Energia kontserni 2014. aasta I kvartali auditeerimata tulemused

Eesti Energia 2014. aasta I kvartali auditeerimata konsolideeritud müügitulud olid 226 miljonit eurot (-19% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga). Hoolimata madalamast müügitulust kasvas kulumieelne ärikasum (EBITDA) 14% võrra 83 miljoni euroni ja puhaskasum oli tasemel 51 miljonit eurot.

Majandustulemused

Kontserni müügitulu vähenes 2014. aasta esimeses kvartalis kõigi peamiste toodete lõikes. Kõige suuremat mõju avaldas 36% madalam elektrienergia müügikogus, mille põhjuseks oli madal elektrihind Nord Pool Spoti hulgiturul. Elektrienergia kvartaalsed müügitulud kahanesid 27% 115 miljoni euroni, kuna madalamat müügikogust aitas tasandada kõrgem tulu hinnariski maandamiseks tehtud tulevikutehingutest, mis tõstis keskmist MWh müügitulu võrreldes eelmise aastaga 9,9%. Kontserni võrguteenuse müügitulu vähenes 2,9% tasemeni 67,9 miljonit eurot, kuna soojemad ilmastikuolud vähendasid jaotatud elektri kogust 4,5% võrra. Põlekiviõli müügitulud olid 2014. aasta esimeses kvartalis 13,4 miljonit eurot (-41,9% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga), olles mõjutatud nii madalamast müügikogusest kui ka müügihinnast.

Kontsern suutis teenida kõrgema EBITDA tänu elektrienergia müügi kõrgemale kasumlikkusele. Elektrienergia müügi EBITDA kasvas 32,9% tasemeni 44,2 miljonit eurot tänu tuludele hinnariski maandamiseks tehtud tulevikutehingutest ning madalamatele püsi- ja CO2 kuludele. Möödunud kvartalis omas positiivset mõju tulemusele ka Läti ja Leedu elektrimüügiportfellide ümberhindlus, mis ületas kvartalis kantud tegelikke piiriületuskulusid. Kõrgem EBITDA soojusenergia ja põlevkivi müügist kompenseeris suures osas madalama võrguteenuse ja põlekiviõli müügi kasumlikkuse.

Peamised tegevusnäitajad

Lõppenud kvartalis müüs Eesti Energia 2,2 TWh elektrienergiat, millest müük klientidele Baltikumi jaeturul moodustas 1,7 TWh (-13% võrreldes eelmise aasta sama ajaga) ning müük hulgiturul 0,6 TWh (-64%). Ettevõtte kvartali keskmine turuosa oli Eesti elektriturul 60 protsenti, mis on võrreldes aastataguse ajaga 11,4 protsendipunkti vähem. Olles lõpetanud uute fikseeritud hindadega elektrilepingute sõlmimise Lätis ja Leedus septembris 2013, jäi kontserni turuosa 15 ja 6 protsendi tasemel vastavatest turgudest. Baltikumi elektriturul oli Eesti Energia turuosa 2014. aasta esimeses kvartalis hinnanguliselt 27%.

Kontserni võrguteenuste müügimaht ulatus 2014. aasta esimeses kvartalis 1,8 TWh-ni, samas kui võrgukaod kasvasid aastaga 6,4 protsendini (+0,5 protsendipunkti). Põlevkiviõli toodang kasvas lõppenud kvartalis 15,3% tasemeni 61,9 tuhat tonni samas kui põlevkiviõli müük ulatus I kvartalis 34,6 tuhande tonnini tänu ajutisele varieeruvusele toodangu kvaliteedis.

Investeeringud

  1. aasta esimeses kvartalis investeeris Eesti Energia kokku 74 miljonit eurot, mis on 0,4% vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Suurimad investeeringud tehti uue 300 MW Auvere elektrijaama ehitamiseks (34 miljonit eurot), kus on 2011. aastast tänaseni investeeritud 482 miljonit eurot. Elektrilevi elektrivõrgu uuendamisse ja töökindlusesse tehtud investeeringud ulatusid lõppenud kvartalis 21 miljonit euroni.

Rahastamine, krediidireitingud ja dividendid

Eesti Energial oli 31. märts 2014 seisuga võimalik kasutada 425 miljoni euro ulatuses vahendeid, millest 175 miljonit eurot moodustasid likviidsed varad ning täiendavalt oli kontsernil väljavõtmata laene mahus 250 miljonit eurot. Kontserni netovõlg oli kvartali lõpu seisuga tasemel 761 miljonit eurot. Netovõlg/EBITDA suhtarv jõudis tasemele 2,4 ja finantsvõimendus vastavalt 32%-ni. Kontserni krediidireitingud on stabiilse väljavaatega BBB+ Standard & Poor’silt ja stabiilse väljavaatega Baa2 Moody’selt. Eesti Vabariigi valitsus on kinnitanud kontserni 2014. majandusaastal ainuaktsionärile makstavate netodividendideks 113,6 miljonit eurot.

Väljavaade

Arvestades lõppenud kvartali tulemusi ning hetkeseisu elektrienergia hulgiturul, on kontsern ümber vaadanud müügitulude prognoosi ning eeldab 2014. aastal võrreldes eelmise aastaga kahanevaid müügitulusid. Kontserni eelduste kohaselt jääb teenitav EBITDA ligikaudselt eelmise aasta tasemele ning investeeringud võrreldes 2013.aastaga vähenevad.

Kontsern on 2014. aasta järelejäänud kolme kvartalisse ette müünud 6,8 TWh elektrienergiat (keskmise hinnaga 43,1 €/MWh) ja maandanud ka 130 tuhande tonni põlevkiviõli hinnariski (keskmise hinnaga 468 €/tonn). 2015. aastaks on Eesti Energia elektrienergia toodangu hinnariski maandanud mahus 5,7 TWh (keskmise hinnaga 39,6 €/MWh) ja põlevkiviõli toodangu mahus 192 tuhat tonni (keskmise hinnaga 446 €/tonn).

Kontserni CO2 emissioonikulu hinnariski maandab Eesti Energia peamiselt tulevikutehingute ja Auvere elektrijaama ehituseks tasuta jaotatud CO2 kvoodiga. Kokku on kontserni positsioon 2014. aastaks 27,5 miljonit tonni (keskmise hinnaga 4,9 €/tonn) ja 2015. aastaks 6,7 miljonit tonni (keskmise hinnaga 1,9 €/tonn).

Rohkem infot majandustulemuste kohta