Blogi

Mille poolest erineb äritarbijate universaalteenus kodutarbijate omast?

Kodu
Äri

Kui kodutarbijad said elektri universaalteenusega liituda alates 1. oktoobrist, siis alates 1. novembrist on see võimalus ka väiksematel äridel. Vaatame lähemalt, millised on erinevused äriühingute ja koduklientide universaalteenuse vahel.

Äritarbijate universaalteenus

Kodutarbijate universaalteenus

Kellele mõeldud?

Äriühingud, kus töötab vähem kui 50 inimest ja mille aastakäive või bilansimaht ei ületa 10 miljonit eurot

mittetulundusühingud, sihtasutused ja füüsilisest isikust ettevõtjad kuni aastase elektritarbimise 1 GWh täitumiseni.

Kodukliendid

koduklientidele elektrit vahendavad isikud (korteriühistud, haldusettevõtted jt).

Tootjahind

Kehtib Konkurentsiameti kinnitatud tootjahind 15,4 s/kWh (hind võib muutuda).

Eesti Energia müügihind ja kuutasu

16,04 s/kWh + kuutasu 1,658 eurot mõõtepunkti kohta eurot (hinnad ei sisalda käibemaksu ja võivad muutuda).

19,24 s/kWh + kuutasu 1,99 eurot (hinnad sisaldavad käibemaksu ja võivad muutuda).

Universaalteenuse müügihinna kujunemine

Konkurentsiamet kinnitab universaalteenuse tootjahinna, mis põhineb Enefit Poweri põlevkivielektrijaamade kulul.Iga elektrimüüja lisab tootjahinnale enda põhjendatud kulu. Seetõttu võib müügihind elektrimüüjatel erinev olla. Kuna nii tootja- kui ka müügihinna komponendid võivad muutuda, ei ole ka universaalteenuse hind fikseeritud.

Universaal- teenusega liitumine või sellest loobumine

Pärast pakkumise saamist tuleb äritarbijal universaalteenusega liitumiseks oma nõusolek anda. Kui nõusolekut ei tule, käsitletakse seda kui loobumist.

Kui kodukliendi kehtiv elektrihind on universaalteenuse hinnast kõrgem, viiakse ta kuni 2022. a lõpuni automaatselt universaalteenusele üle. Kui klient ei soovi universaalteenusega liituda, tuleb elektrimüüjat pärast pakkumise saamist teavitada.

Tagasiulatuv liitumine

Kui Eesti Energia äriklient nõustub universaalteenuse pakkumisega hiljemalt 23. novembril k.a, kehtib leping tagasiulatuvalt alates 1. novembrist. Hiljem liitudes hakkab leping kehtima järgmise kuu algusest.

Kui Eesti Energia koduklient saab novembris universaalteenuse pakkumise ja pole sellest 23. novembriks taganenud, hakkab leping kehtima jooksva kuu esimesest päevast. Erisus kehtib kuni 2022. a lõpuni.

Eelmisest elektrilepingust loobumise leppetrahv

Universaalteenusele üle minnes võib elektrimüüja eelmise lepingu lõpetamise eest leppetrahvi nõuda. Elektrimüüjad on võtnud fikseeritud hinnaga lepinguid sõlmides olulisi kohustusi, mistõttu peavad äritarbijad universaalteenusega liitudes lähtuma kehtiva elektrilepingu tingimustest.

Elektrilepingu ennetähtaegse lõpetamise leppetrahvi ei pea tasuma need kliendid, kes sõlmisid elektrilepingu enne [seaduse](https://www.riigiteataja.ee/akt/122092022001) jõustumist, st enne 23. septembrit 2022 k.a.Leppetrahvita on võimalik universaalteenusele üle minna kuni 30. septembrini 2023.

Kehtivusaeg

Kuni 31. detsember 2023.

Kuni 30. aprill 2026.

Universaal- teenuse lepingu lõpetamine

Universaalteenuse lepingu saab igal ajal tasuta üles öelda.

Eelmise elektrilepingu tingimuste juurde naasmine

Kui elektrileping on kord juba universaalteenuse vastu vahetatud, siis ei saa samu tingimusi enam taastada. Võimalik on sõlmida uus elektrileping uute tingimustega.

Universaal- teenuse hind päikeseelektri tootjale

Universaalteenusele üleminek tootmislepingut ei mõjuta. Elektrienergiat saab osta universaalteenuse hinnaga, kuid toodetud energiat müüa endiselt börsihinna järgi.

Riiklik elektrienergia leevendamise hüvitis

Äritarbijatele ei ole riiklikku elektrienergia hüvitist ette nähtud. [Kestlikest energialahendustest lähemalt »](https://energiatarkus.energia.ee/efektiivne-ettevotlus/kestlikud-energialahendused-uhest-kohast/)

Kodutarbijale kompenseerib riik üle 8 s/kWh käibemaksuta elektrienergia hinnast kuni 5 s/kWh. Toetusmeede kehtib 1. oktoobrist 2022 kuni 31. märtsini 2023 ning rakendub automaatselt. [Rohkem toetusmeetmete kohta »](https://energiatarkus.energia.ee/hetkel-oluline/kodutarbijate-energiakulu-huvitised/)

Lisainfo

[energia.ee/ari/universaalteenus](http://energia.ee/ari/universaalteenus)

[energia.ee/universaalteenus](http://energia.ee/universaalteenus)