Uudised

Toetus nii mere kui maismaa tuuleparkidele püsib kõrge

EMORi septembrikuu küsitluse tulemused näitavad, et Eesti inimesed toetavad tuuleenergia laiemat kasutuselevõttu, sealhulgas meretuuleparkide rajamist kodu lähedale.


Image
Selline vaade avaneks Enefit Greeni arendatavale Liivi meretuulepargile Kihnu saare lõunatipust. Tuulepark asuks Kihnu saarest 10 km kaugusel, visuaalil on kujutatud 15 megavatise võimsusega tuulikud, mille tipukõrgus on 260 m ja mida on pargis kokku 67.

Enefit Greeni tellitud EMORi uuring näitab, et 72% Eesti inimestest pooldab meretuuleparkide rajamist ning ligi 70% maismaatuuleenergia laiendamist. Kõige suuremad tuuleenergia kasutuselevõtu toetajad on meie tulevased põlved vanuses 15-34 aastat ja keskmisest kõrgema sissetulekuga. Madalam on toetus vanuserühmas 50-74.

Küsitlusest selgus, et meretuuleparki peetakse vajalikuks, kuna see muudab elektrihinda soodsamaks (51% vastanutest arvab nii), panustab Eesti energiajulgeolekusse (49%) ja toodab rohelist energiat, mis on kliimasõbralik (41%).

Enefit Greeni tuuleenergia valdkonnajuht Lauri Ulm i sõnul näitavad uuringutulemused, et ühiskond mõistab, miks tuuleparke on vajalik arendada. „Inimeste toetus tuuleenergiale annab nii omavalitsustele kui ka riigile julgust teha otsuseid, mis viivad meid lähemale suure eesmärgi saavutamisele ehk täielikule taastuvenergiale üleminekule aastaks 2030. Kodulähedastest tuuleparkidest võidavad ka kogukonnad, sest pargid elavdavad kohalikku elu ja ettevõtlust, loovad uusi töökohti ning panustavad omavalitsuse ja kohalike elanike eelarvesse,“ lausus Ulm.

Kodulähedase meretuulepargi rajamisse suhtuks positiivselt või väga positiivselt lausa 63,5% kõigist vastanutest. Kodu lähedale rajatavasse maismaatuuleparki suhtuvad pigem või väga positiivselt 47% uuringule vastajatest. Sealjuures on huvitav, et tuuleenergia tootmist kodukandis asuvas maismaapargis soosivad enim noored või varases keskeas inimesed vanuses 15-24, 25-34 ja 35-49 aastat (vastavalt 61%, 52,8% ja 51%), seevastu vanuserühmas 50-74 on toetus kodulähedastele maismaaparkidele madalam – 37,9%. Vanuses 75-84 aga tõuseb toetus taas 47 protsendini. Meretuulepargi toetamisel suuri erinevusi vanusegruppide kaupa ei esinenud.

EMOR korraldas küsitluse tänavu septembris. Tegemist oli üle-eestilise omnibuss uuringuga, mis kõnetab umbes 1100 elanikku vanuses 15-84.


Image
Eestimaalaste toetus tuuleenergiale septembris 2023 Emori uuringu andmetel