Uudised

Eesti Energia kuulutas välja hanked Liivi meretuulepargi ala uurimiseks

Eesti Energia kuulutas märtsikuu jooksul välja hanked Liivi lahe meretuulepargi alal keskkonnamõjude hindamise uuringute läbiviimiseks.

Uuringu läbiviijate leidmiseks avaldas Eesti Energia riigihangete registris kokku kuus teadet koos uuringute lähteülesannetega. Hangetele oodatakse osalema teadusasutusi ja valdkonna eksperte nii Eestist kui ka välismaalt.

Eesti Energia juhatuse liikme Margus Valsi sõnul on Liivi meretuulepargil kandev roll nii Eesti energiajulgeolekus kui ka rohepöördes. „Praegu on aeg teha põhimõttelised sammud taastuvenergia tootmise suurendamiseks. Planeerimisetapi edukal läbimisel saab Liivi meretuulepark tootmist alustada juba 2028. aastal ja katta poole Eestis tarbitavast elektrist. See on mõjus ja reaalselt teostatav projekt, et toota Eestis taskukohast ja keskkonnahoidlikku elektrit suures mahus,“ ütles ta.

Vals rõhutas, et Liivi pargi uuringutel on laiem väärtus mitte ainult tuulenergeetika, vaid kogu Eesti jaoks. „Oleme veendunud, et sellise mastaabiga energialahenduse arenduse pandiks on hea partnerlus erialaekspertide ja kohaliku kogukonnaga. Mõjude hindamise uuringute tulemused annavad ülevaate kavandatava tuulepargi mereala keskkonna hetkeseisust ning merepõhjas paiknevatest objektidest. Uuringud viiakse läbi vastavalt keskkonnamõjude hindamise programmis ette nähtud tingimustele. Oleme seejuures avatud diskussioonis erialaekspertidega ning oleme pühendunud kõikidele asjaosalistele optimaalse lahenduse leidmisele,“ rääkis Vals.

Pargi rajamise eeltööna kogutud andmed saavad olla sisendiks edasistele uuringutele ja teadustöödele Eesti mereala kohta. Vastavalt tuulepargi keskkonnamõjude hindamise programmile uuritakse Liivi lahe tuulepargi piirkonnas nii merepõhja ja elustikku, sh kalu, linde, hülgeid, nahkhiiri, aga ka võimalikke laevavrakke.

Kokku on tuulepargi alal kavas uuringud ligi 20 valdkonnas. Lisaks eelnimetatud kalastiku, linnustiku, käsitiivaliste ja imetajate uurimisele, analüüsitakse ka võimalikke protsesse mere põhjas, lainetust, jääga seotud riske ja setteid. Eraldi uuringud on plaanitud ka müra, vibratsiooni ja turbulentsi kohta. Tervikuna hinnatakse ka tuulepargi sotsiaalmajandusliku mõju ja ohutust. Neid uuringuid ja analüüse viib läbi konsultatsiooniettevõte Skepast ja Puhkim koos vastava tegevusala ekspertidega.

Keskkonnamõjude hindamine kestab kokku üle kahe aasta ning selle lõppraportist selgub, milliseid tuulikuid Liivi merealasse rajada saab, kas ja millised on võimalikud ohud ning kuidas neid maandada.

Liivi lahe meretuuleparki on Eesti Energia arendanud alates 2010 aastast. Avameretuulepargi kohta on 2019. aastal algatatud hoonestusloa menetlus, pargi alal on kehtiv Pärnu mereala planeering, mis näeb selles piirkonnas ette tuuleenergeetika arendamise, kinnitatud on keskkonnamõjude hindamise programm ning praegu toimubki mõjude hindamine.


Image