Uudised

Eesti Energia kontserni 2016.a II kvartali tulemused

Eesti Energia 2016. aasta II kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 148,7 miljoni euroni, mis on 17,9% väiksem kui möödunud aasta samas perioodis. Kontserni II kvartali kulumieelne ärikasum (EBITDA) langes samuti ning oli 54,6 miljonit eurot (-20,9% võrreldes eelmiste aasta sama perioodiga). Eesti Energia konsolideeritud puhaskasum oli II kvartalis 15,2 miljonit eurot (+122,2%).

Majandustulemused Kontserni müügitulu vähenemine oli peamiselt tingitud madalamast elektri ja põlevkiviõli müügitulust, kuivõrd Eesti Energia keskmised müügihinnad (sh riskimaandustehingute mõju) kahanesid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Eesti Energia tulu elektrienergia müügist moodustas 66,1 miljonit eurot (-21,9%). Põlevkiviõli müügitulu oli 13,7 miljonit eurot (-43,2%). Võrguteenuse müügitulu oli praktiliselt muutumatu tasemel 56,0 miljonit eurot (+0,1%).

Kontserni EBITDA-d mõjutasid samad faktorid kui müügitulugi. Lisaks on II kvartali EBITDA-s arvesse võetud ühekordne positiivne mõju tulenevalt tagasiulatuvast keskkonna- ja ressursitasude määrade langetamisest. Madalamad tasumäärad toetavad Eesti Energia äri ka tulevastel perioodidel. Elektrienergia EBITDA langes 17,0 miljoni euroni (-46,6%) peamiselt võrdlusperioodist väiksemate riskimaanduspositsioonide tulude, madalama kasumimarginaali ja väiksemate müügikoguste tõttu. Põlevkiviõli EBITDA oli möödunud kvartalis negatiivne tasemel -3,4 miljonit eurot (-9,9 miljonit eurot võrreldes 2015. aasta II kvartaliga), kuna nii õli müügihind kui ka riskimaanduspositsioonide tulud olid madalamad. Võrguteenuse EBITDA ulatus madalamate võrgukadude toel 29,3 miljoni euroni (+2,3%). Muude toodete ja teenuste panus EBITDA-sse oli 11,6 miljonit eurot (+9,7 miljonit eurot võrreldes möödunud aasta sama perioodiga) ja see sisaldab eelpool nimetatud tagasiulatuva maksukärpe mõju summas 12,6 miljonit eurot.

Peamised tegevusnäitajad Kontsern müüs 2016.aasta II kvartalis 1,7 TWh elektrienergiat (+0,7%), millest elektri jaemüük moodustas 1,4 TWh (+2,0%) ja hulgimüük 0,3 TWh (-4,3%). Nimetatud müügikogus sisaldab ka uue Auvere elektrijaama müüdud elektrit. Jaama loetakse endiselt ehitusjärgus olevaks ning seetõttu kontserni raamatupidamises Auvere elektrijaama müügitulu ja kulud osaliselt kapitaliseeritakse. Eesti Energia turuosa Balti elektrimüügi turul oli 25% (-1 protsendipunkt).

Kontserni jaotatud elektrienergia maht oli võrreldes aastataguse perioodiga praktiliselt muutumatu tasemel 1,4 TWh (-0,3%).

Eesti Energia põlevkiviõli müügimaht kasvas 2,4% võrra 69,0 tuhande tonnini. Õlihindade mõningane taastumine võimaldas taasalustada põlevkiviõli müüki, mida I kvartali jooksul oli ladustatud. Kontserni põlevkiviõli toodang moodustas 56,7 tuhat tonni (-22,5%).

Investeeringud Kontserni investeeringud olid II kvartalis 31,5 miljonit eurot (-63,0%). Vastavalt ootustele on kontserni investeeringute maht kahanenud, kuna enamik suuri investeerimisprojekte on lõpetatud ja ka baasinvesteeringuid on kärbitud. Valdav osa investeeringutest läks II kvartalis elektri jaotusvõrku.

Finantseerimine, krediidireitingud ja dividendid Kontsernil oli juuni lõpu seisuga tugev likviidsuspuhver, sh 189,5 miljoni euro ulatuses raha ja raha ekvivalente, 150 miljoni euro mahus väljavõetavaid likviidsuslaenusid (tähtajaga 2020.aaasta juulis) ning 70 miljoni euro ulatuses väljavõtmata investeerimislaen Euroopa Investeerimispangalt.

Kontserni netovõlg ulatus kvartali lõpu seisuga 765,3 miljoni euroni. Tulenevalt EBITDA langusest kasvas kontserni netovõlg / EBITDA suhtarv juuni lõpus tasemele 3,4x. Kontserni finantsvõimendus kahanes veidi ning oli tasemel 32%.

Juunis kinnitas S&P kontserni BBB krediidireitingu negatiivse väljavaatega. Moody’s langetas aprillis reitingut tasemele Baa3, reitingu väljavaade on stabiilne.

Väljavaade Kontserni prognoos 2016.aasta finantstulemuste kohta ei ole muutunud võrreldes I kvartali aruandes avaldatud infoga. Eesti Energia ootuste kohaselt kontserni müügitulu kahaneb 2016.aastal vähem kui 5% võrra. EBITDA ja investeeringute osas prognoosime enam kui 5% langust võrreldes 2015.aastaga.

Kontserni riskimaandustehingute positsioonid on 2016.aasta II poolaastaks elektri osas 2,1 TWh (keskmise hinnaga 36,6 EUR/MWh) ja 2017.aastaks 1,8 TWh (hinnaga 34,9 EUR/MWh), sealhulgas nii finantstehingud kui ka jaeturu klientidega sõlmitud fikseeritud hinnaga lepingud. Õli riskimaandustehingute maht 2016.aasta ülejäänud osaks on 66 tuhat tonni, keskmise hinnaga 357 EUR/tonn.

Kontserni CO2 emissioonikvootide positsioon 2016.aastaks on 12,0 miljonit tonni keskmise hinnaga 6,0 EUR/tonn (sh tulevikutehingud, investeerimistoetusena saadud tasuta kvoodid ja eelmiste perioodide kasutamata kvootide ülejääk). 2017.aasta positsioon on 3,1 miljonit tonni, peamiselt investeerimistoetusena saadava emissioonikvootide näol.

Eesti Energia majandustulemuste kohta on lisainfo kättesaadav: www.energia.ee/et/aruanded.