Uudised

Eesti Energia kontserni 2015. aasta I kvartali tulemused

Eesti Energia 2015. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulud olid 219,8 miljonit eurot (-2,9% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga). Hoolimata madalamast müügitulust kasvas kulumieelne ärikasum (EBITDA) 5,3% 87,8 miljoni euroni ja puhaskasum 7,1% 54,7 miljoni euroni.

Majandustulemused

Kontserni müügitulu vähenemine 2015. aasta esimeses kvartalis oli peamiselt tingitud madalast elektrienergia hulgituruhinnast Nord Pool Spot elektribörsil, mis omakorda tõi kaasa madalama elektrienergia müügitulu. Elektrienergia kvartaalne müügitulu kahanes 12,8% 100 miljoni euroni, Kontserni võrguteenuse müügitulu vähenes 2% tasemeni 67 miljonit eurot, aga seevastu saavutas kontsern tugeva tulemuse põlekiviõli müügis, mille müügitulu kerkis tänu müügikoguse kahekordistumisele 87,2% 25 miljoni euroni.

Kontserni EBITDA oli 2015. aasta 1. kvartalis surve all elektrienergia toote tulemuste tõttu, kuna sellest teenitud EBITDA vähenes võrreldes eelmise aastaga 37,6% tasemeni 28 miljonit eurot. Mitmete negatiivsete faktorite hulgas omasid võrreldes eelmise aastaga kõige suuremat mõju madalam müügihind ja madalamad tulud hinnariski maandamiseks tehtud tulevikutehingutest. Võrguteenuse EBITDA kasvas aastaga 11,1% 24,2 miljoni euroni ja kulumieelne ärikasum põlevkiviõli müügist rohkem kui kahekordistus 20,9 miljoni euroni. Täiendavalt teenis kontsern 14,7 miljonit eurot EBITDAd teistest toodetest ja teenustest.

Peamised tegevusnäitajad

Lõppenud kvartalis müüs Eesti Energia 2,2 TWh elektrienergiat (-1.7% võrreldes eelmise aastaga), millest müük klientidele Baltikumi jaeturul moodustas 1,6 TWh (-6,8% võrreldes eelmise aasta sama ajaga) ning müük hulgiturul 0,6 TWh (+13,3%). Kontserni 2015. aasta 1. kvartali keskmine turuosa oli Eesti elektriturul 62 protsenti, mis on võrreldes aastataguse ajaga 2,2 protsendipunkti rohkem. Kontserni turuosa oli Lätis 12% ja Leedus 4% tasemel, kokkuvõttes jõudis Eesti Energia turuosa 2015. aasta esimeses kvartalis Baltikumi elektriturul hinnanguliselt 26%-ini. Kontsern tootis 2015. aasta esimeses kvartalis 2,3 TWh elektrienergiat, mis on 3,1% vähem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Kontserni võrguteenuste müügimaht ulatus 2015. aasta esimeses kvartalis 1,8 TWh-ni (+0,2% võrreldes eelmise aastaga), samas kui võrgukaod vähenesid aastaga 5,3 protsendini (-1,1 protsendipunkti). Põlevkiviõli toodang kasvas lõppenud kvartalis 36,9% tasemeni 84,7 tuhat tonni samas kui põlevkiviõli müük ulatus I kvartalis 70 tuhande tonnini.

Investeeringud

  1. aasta esimeses kvartalis investeeris Eesti Energia kokku 52,4 miljonit eurot, mis on 29% vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Suurimad investeeringud tehti Elektrilevis (17 miljonit eurot), kaugloetavate elektriarvestite paigaldamine jätkus. Investeeringud uude 300 MW Auvere elektrijaama ehitamiseks ulatusid lõppenud kvartalis 7 miljoni euroni, kokku on 2011. aastast tänaseni investeeritud 538 miljonit eurot. Baasinvesteeringud (peamiselt kaevandustes ja Narva elektrijaamades) ulatusid 2015. aasta esimeses kvartalis 10,3 miljoni euroni.

Rahastamine, krediidireitingud ja dividendid

Eesti Energial oli 31. märts 2015 seisuga võimalik kasutada 456 miljoni euro ulatuses vabu vahendeid, millest 206 miljonit eurot moodustasid likviidsed varad ning täiendavalt oli kontsernil väljavõtmata laene mahus 250 miljonit eurot. Kontserni netovõlg oli kvartali lõpu seisuga tasemel 728 miljonit eurot. Netovõlg/EBITDA suhtarv jõudis tasemele 2,3 ja finantsvõimendus vastavalt 30%-ni. Kontserni krediidireitingud on stabiilse väljavaatega BBB+ Standard & Poor’silt ja stabiilse väljavaatega Baa2 Moody’selt. Eesti Vabariigi valitsus on kinnitanud kontserni 2015. majandusaastal ainuaktsionärile makstavateks netodividendideks 95 miljonit eurot.

Väljavaade

Arvestades lõppenud kvartali tulemusi ning hetkeseisu elektrienergia hulgiturul on kontsern ümber vaadanud müügitulude prognoosi ning eeldab 2015. aastal võrreldes eelmise aastaga veidi kahanevaid müügitulusid. Samuti on kontsern vähendanud oma kasumiprognoosi ning tänase prognoosi kohaselt väheneb EBITDA 2015. aastal võrreldes 2014.aastaga.

Kontsern on 2015. aasta järelejäänud kolme kvartalisse ette müünud 5,1 TWh elektrienergiat (keskmise hinnaga 40,4 €/MWh) ja maandanud ka 159 tuhande tonni põlevkiviõli hinnariski (keskmise hinnaga 416 €/tonn). 2016. aastaks on Eesti Energia elektrienergia hinnariski maandanud mahus 3,1 TWh (keskmise hinnaga 38 €/MWh) ja põlevkiviõli mahus 11 tuhat tonni (keskmise hinnaga 353 €/tonn). Täiendavalt on kontsern põlevkiviõli hinnariski maandanud optsioonilepingutega mahus 120 tuhat tonni, mille tähtaeg on 2016. aastal.

Kontserni CO2 emissioonikulu hinnariski maandab Eesti Energia peamiselt tulevikutehingute ja Auvere elektrijaama ehituseks tasuta jaotatud CO2 kvoodiga. Kokku on kontserni positsioon 2015. aastaks 8,8 miljonit tonni (keskmise hinnaga 2,5 €/tonn) ja 2016. aastaks 13 miljonit tonni (keskmise hinnaga 3,8 €/tonn).

Rohkem informatsiooni Eesti Energia tulemuste kohta leiate Eesti Energia kodulehelt