Uudised

Eesti Energia kontserni 2014. aasta III kvartali auditeerimata tulemused

Eesti Energia 2014. aasta III kvartali auditeerimata konsolideeritud müügitulud olid 197 miljonit eurot (-9% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga). Kontsern teenis kulumieelset ärikasumit (EBITDA) 74 miljonit eurot (3% rohkem kui 2013 aasta III kvartalis) ja 44 miljonit eurot puhaskasumit (+5% võrreldes eelmise aastaga).

Majandustulemused

Kontserni müügitulud langesid 2014. aasta kolmandas kvartalis vähenenud elektrimüügi ning põlevkiviõli müügi tõttu. Elektrimüügi kogus langes III kvartalis 9% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mille peamiseks põhjuseks oli remondigraafikust tingitud väiksem elektritoodang. Elektrienergia keskmine MWh müügihind samas kasvas 4,6%, kuna madalamat hinda hulgiturul aitas tasandada teenitud kõrgem tulu hinnariski maandamiseks tehtud tulevikutehingutest. Kokku vähenes kvartali müügitulu elektrimüügist 4,7% 113 miljoni euroni. Põlevkiviõli müügitulu vähenes peaaegu kaks korda 13,7 miljoni euroni 48,5% langenud müügikoguse tõttu, mille põhjuseks olid volatiilsed turuhinnad ja parematele tehingutele keskendunud müügitegevus. Kontserni võrguteenuse müügitulu suurenes mõnevõrra tänu soojemast õhutemperatuurist tingitud 4% kasvanud jaotatud elektri kogusele.

Kontserni kulumieelse ärikasumi kasvu taga oli III kvartalis peamiselt Eesti Energia Võrguehituse müügist teenitud ühekordne kasum 3,4 miljonit eurot ning samuti võrguteenuse müügi tugev tulemus, millest teenitud EBITDA kasvas aastaga 8,2% tasemele 27,4 miljonit eurot. Kontserni kasumlikkus oli negatiivselt mõjutatud elektrienergia ja põlevkiviõli madalamast kulumieelsest ärikasumist. Elektrienergia müügi EBITDA kahanes 3,1% tasemeni 28,8 miljonit eurot, kuna kasum riskimaandustehingutest ei kompenseerinud täielikult müügikoguse ja –marginaali vähenemist. Põlevkiviõli müügist teenitud EBITDA vähenes 34,9% 8,8 miljoni euroni peamiselt oluliselt väiksema müügikoguse tõttu.

Peamised tegevusnäitajad

Lõppenud kvartalis müüs Eesti Energia 2,3 TWh elektrienergiat, millest müük klientidele Baltikumi jaeturul moodustas 1,3 TWh (-16,4% võrreldes eelmise aasta sama ajaga) ning müük hulgiturul 0,9 TWh (+4,3%). Kontsern tootis kolmandas kvartalis 2,4 TWh elektrienergiat, mis oli 7% vähem võrreldes möödunud aasta sama perioodiga. Kontserni kvartali keskmine turuosa oli Eesti elektri jaeturul 59 protsenti, mis on võrreldes aastataguse ajaga 13 protsendipunkti madalam. Olles lõpetanud uute fikseeritud hindadega elektrilepingute sõlmimise Lätis ja Leedus septembris 2013 oli kontserni turuosa neis riikides lõppenud kvartalis vastavalt 15 ja 7 protsendi tasemel. Baltikumi elektriturul oli Eesti Energia turuosa 2014. aasta kolmandas kvartalis hinnanguliselt 25%.

Kontserni võrguteenuste müügimaht ulatus 2014. aasta kolmandas kvartalis 1,4 TWh-ni, samas kui võrgukaod kahanesid aastaga 0,2 protsendipunkti 5 protsendini. Põlevkiviõli toodang vähenes remondigraafikute tõttu lõppenud kvartalis 4,4% tasemeni 52,9 tuhat tonni samas kui põlevkiviõli müük oli III kvartalis 32,5 tuhat tonni.

Investeeringud

  1. aasta kolmandas kvartalis investeeris Eesti Energia kokku 71 miljonit eurot, mis on 43,7% vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Olulised investeeringud tehti Elektrilevisse mahus 22 miljonit eurot. Uue Auvere elektrijaama ehitamiseks investeeriti 24 miljonit eurot, koguinvesteering uude elektrijaama on alates 2011. aastast tänaseni jõudnud 517 miljoni euroni.

Rahastamine, krediidireitingud ja dividendid

Eesti Energial oli 30. september 2014 seisuga võimalik kasutada 488 miljoni euro ulatuses rahalisi vahendeid, millest 238 miljonit eurot moodustasid likviidsed varad ning täiendavalt oli kontsernil väljavõtmata laene mahus 250 miljonit eurot. Kontserni netovõlg oli kvartali lõpu seisuga tasemel 697 miljonit eurot, netovõlg/EBITDA suhtarv jõudis tasemele 2,2 ja finantsvõimendus vastavalt 32%-ni. Kontserni krediidireitingud on stabiilse väljavaatega BBB+ Standard & Poor’silt ja stabiilse väljavaatega Baa2 Moody’selt. Dividendimakse ainuaktsionärile sooritatakse eeldatavalt käesoleva aasta 4. kvartalis.

Väljavaade

Arvestades esimese 9 kuu majandustulemusi ning hetkeseisu elektrienergia hulgiturul, ei ole kontsern muutnud müügitulude prognoosi ning eeldab 2014. aastal võrreldes eelmise aastaga kahanevaid müügitulusid. Kontserni eelduste kohaselt jääb teenitav EBITDA jätkuvalt ligikaudselt eelmise aasta tasemele ning investeeringud võrreldes 2013. aastaga vähenevad.

Kontsern on 2014. aasta järelejäänud kvartalisse ette müünud 2,6 TWh elektrienergiat (keskmise hinnaga 43,9 €/MWh) ja maandanud ka 53 tuhande tonni põlevkiviõli hinnariski (keskmise hinnaga 466 €/tonn). 2015. aastaks on Eesti Energia elektrienergia toodangu hinnariski maandanud mahus 6,2 TWh (keskmise hinnaga 40,3 €/MWh) ja põlevkiviõli toodangu mahus 192 tuhat tonni (keskmise hinnaga 428 €/tonn).

Kontserni CO2 emissioonikulu hinnariski maandab Eesti Energia peamiselt tulevikutehingute ja Auvere elektrijaama ehituseks tasuta jaotatud CO2 kvoodiga. Kokku on kontserni positsioon 2014. aastaks 27,5 miljonit tonni (keskmise hinnaga 4,5 €/tonn) ja 2015. aastaks 6,5 miljonit tonni (keskmise hinnaga 1,4 €/tonn).

Rohkem informatsiooni Eesti Energia tulemuste kohta leiate Eesti Energia kodulehelt